خدمات بازرگانی

۱. تامین انواع مواد شیمیایی مرتبط با صنعت آب

۲. تامین انواع تجهیزات پایش خوردگی شامل کوریتور، پراب، الکترود و انواع کوپن های خوردگی و رسوب از جنس آلیاژهای مختلف

۳. تامین انواع تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با صنعت آب

۴. تامین انواع دوزینگ پمپ و پکیج تزریق