منعقدکننده (سری ۳۰۰۰)

سری ۳۰۰۰ از مواد به عنوان منعقد کننده و کمک منعقد کننده در پساب های صنعتی به کار برده می شود. با توجه به نوع پساب، از منعقد کننده های آنیونی، کاتیونی و خنثی استفاده می شود. جهت افزایش راندمان تجهیزات و زلال کننده های نصب شده در پساب های صنعتی، از این دسته از مواد استفاده می گردد. نوع و دوز مصرفی آن با توجه به کدورت (NTU) و TSS آب ورودی و خروجی تعیین می گردد.