محاسبات فنی

پیش بینی وضعیت خوردگی و رسوب دهی با استفاده از اندیس لانگلیر
ذرات جامد حل شده کل(mg/l):
دما بر حسب درجه سلسیوس(°C):
سختی کلسیم برحسب کلسیم کربنات(mg/l):
قلیایت بر حسب متیل(mg/l):
PH:
 محاسبه MPY کوپن های مختص شرکت محافظان بهبود آب  
نوع ماده:
وزن اولیه(gr):
وزن ثانویه(gr):
زمان غوطه وری کوپن :(h)