بازدارنده رسوب و خوردگی بویلرهای بخار (سری ۴۰۰۰)

سری ۴۰۰۰ از مواد دارای خاصیت ضد رسوب و ضد خوردگی در بویلرهای بخار و خطوط کندانس برگشت می باشد. نوع و دوز مصرفی مواد با توجه به نوع آب ورودی و فشار کار بویلر و مقدار اکسیژن ورودی به سیستم تعیین می شود.