خدمات آزمایشگاهی

  ۱. آنالیز آب و رسوب

۲. بررسی عملکرد مواد شیمیایی مصرفی در صنعت آب (بر اساس نیاز مشتریان)

۳. تولید انواع کیت های میکروبی اعم از TBC ،SRB، باکتری های تجزیه کننده نیتریت، باکتری های آهن، باکتری های لجیونلا و قارچ ها

۴. تولید محلول های استاندارد مورد نیاز برای آنالیز آب ها و رسوبات صنعتی

۵. راه اندازی تست لوپ با آب شبیه سازی شده واحد صنعتی موردنظر و بررسی تاثیرات مواد مختلف اعم از بازدارنده خوردگی و رسوب، دیسپرسانت، بایوساید و...

۶. ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره لازم به مشتریان در زمینه تجهیزات و نحوه انجام تست ها

۷. آموزش به کارآموزان و دانشجویان