شستشودهنده (سری ۶۰۰۰)

از سری ۶۰۰۰ مواد به عنوان رسوب زدا جهت شست و شوی تجهیزات انتقال حرارت و خطوط انتقال آب استفاده می شود، بدون آن که به فلز پایه آسیبی وارد گردد. اساس شست و شو به دو دسته ی Online و Offline تقسیم می شود و بر اساس کارشناسی، آنالیز رسوب و حساسیت سیستم، روش شست و شو با مواد بازدارنده خوردگی مخصوص تعیین می شود. این شرکت توانایی آن را دارد که تمامی تجهیزات و خطوط انتقال آب انواع آلیاژ در صنایع مختلف را با جدیدترین روش ها و با کمک بهترین بازدارنده ها، توسط کارشناسان مجرب در این حوزه، شست و شو دهد.