آلیاژ: فولاد کربنی C1010

وزن تقریبی: 11.72 (g)

چگالی: 7.87 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان خوردگی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.48 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا

آلیاژ: مس CDA110

وزن تقریبی: 13.04 (g)

چگالی: 8.89 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان خوردگی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.48 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا

آلیاژ: فولاد کربنی 316L

وزن تقریبی: 9.56 (g)

چگالی: 7.98 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان رسوب دهی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.64 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا

آلیاژ: فولاد کربنی 316L

وزن تقریبی: 10.90 (g)

چگالی: 7.98 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان خوردگی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.48 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا

آلیاژ: مس-روی-20 آلومنیوم CDA687

وزن تقریبی: 11.75 (g)

چگالی: 8.33 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان خوردگی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.48 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا

آلیاژ: برنج CDA443

وزن تقریبی: 14.01 (g)

چگالی: 8.52 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان خوردگی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.48 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا

آلیاژ: مس CDA110

وزن تقریبی: 11.75 (g)

چگالی: 8.89 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان رسوب دهی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.64 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا

آلیاژ: فولاد کربنی C1010

وزن تقریبی: 11 (g)

چگالی: 7.87 (g.cm-3)

کاربرد: کنترل میزان رسوب دهی

جدول ابهد:

سطح مقطع
(cm2)
فاصله سوراخ از انتها
(cm)
قطر سوراخ
(cm)
ضخامت
(cm)
عرض
(cm)
طول
(cm)
21.80 0.64 0.64 0.16 1.27 7.62

ساخت کشور آمریکا