خط مشی کیفیت

       این شرکت به منظور ایجاد نظامی قانونمند و محیطی پویا، سیستم مدیریت کیفیت ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵، قوانین و الزامات قانونی، زیست محیطی و ایمنی ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸، HSE-MS و سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ را به عنوان الگوی کاری خود قرار داده و در این راستا مدیریت سازمان تعهد می نماید که الزامات این استانداردها را رعایت نموده و آنها را به منظور بهبود مستمر اثر بخشی این سیستم ها برآورده نماید. از این رو با اتکا  به خداوند متعال و با همکاری کارکنان خود، رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل تعریف نموده و دنبال می نماید.

تلاش درجهت جلب رضایت مشتریان و طرف های ذینفع و رسیدگی به شکایات مشتریان با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت

تلاش در جهت جایگزینی محصولات داخلی به جای محصولات خارجی در راستای خودکفایی

تلاش درجهت افزایش سطح آگاهی، دانش و مهارت کارکنان و مشتریان از طریق آموزش های مرتبط رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، تعهد به حفظ و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست و کاهش جنبه های بارز

رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای، تعهد به حفظ و بهبود مستمر سلامت و ایمنی نیروی انسانی و کاهش ریسک های بارز