دستاوردها (جدید)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              صرفه جویی در مصرف آب به میزان ۱.۵ میلیون متر مکعب در منطقه اصفهان با افزایش پارامتر هدایت الکتریکی در حد ۱۲۰۰۰µs/cm و در نهایت افزایش سیکل تغلیظ و کسب نتایج خوردگی کمتر از ۱.۵MPY بدون رسوب گذاری.


                                                                                                                                                                                                                                                   - ارائه، تدوین و عملیاتی نمودن دستورالعمل های جدید کنترل خوردگی و رسوب در برخی از صنایع با نشت های پیوسته مواد هیدروکربنی، آمونیاکی و در نهایت کاهش میزان خوردگی از حدود ۲۵MPY به کمتر از ۵MPY با کنترل رسوب گذاری.