کیت باکتری های تجزیه کننده ی نیتریت (نیتریفیکانت (AZ) )

کیت های تشخیص باکتری های تجزیه کننده ی نیتریت بیشتر در مدارهای بسته (چیلرها) و در مواردی که بازدارنده ی پایه ی نیتریت مصرف می گردد، کاربرد دارد. این کیت ها تشخیص دهنده ی باکتری هایی است که بازدارنده های پایه ی نیتریت را از بین می برند. باکتری های تجزیه کننده نیتریت دسته ای از باکتری ها هستند که نیتروژن مورد نیاز برای رشد و تولیدمثل خود را از نیتریت تامین میکنند. این دسته از باکتری ها برای بازدارنده های خوردگی که ساختارشان برپایه ی نیتریت است، بسیار مضر می باشند. علت این امر تجزیه ی نیتریت بازدارنده به نیترات و در نهایت خنثی شدن اثر بازدارندگی این مواد است. در حال حاضر، تنها شرکت تولید کننده این نوع از کیت ها (کیت های تشخیص باکتری های تجزیه کننده ی نیتریت) در ایران، شرکت محافظان بهبود آب است.

کیت شناسایی باکتری های احیا کننده سولفات (SRB)

تست کیت های SRB) Sulphate Reduction Bacteria) مخصوص شناسایی باکتری های احیاکننده ی سولفات است. باکتری های احیا کننده ی سولفات (SRB) از زیان بخش ترین باکتری های صنعتی می باشند. این باکتری ها سولفات محیطی را به صورت بیولوژیکی احیا می کنند و محصول نهایی این واکنش یون سولفیداست. کیت آزمایشگاهی SRB برای تشخیص انواع باکتری های احیا کننده ی سولفات نظیر دسولفوویبْریو (Desulfovibrio) دسولفوباکتر (Desulfobacter) و... است که بر اساس استاندارد API هم برای محیط مایع و هم جامد طراحی شده است. به کمک این کیت ها، می توان خوردگی میکروبی را در برج های خنک کن و مبدل های حرارتی و... پیش بینی کرد و مانع خوردگی میکروبی شد.

کیت آزمایشگاهی شمارش کلی باکتری ها (TBC)

تست کیت های TBC) Total Bacterial Count) مخصوص شمارش کلی باکتری های هوازی است. در آب های صنعتی، تجمع بیش از حد این باکتری ها به تولید بایو فیلم هایی منجر می گردد که ممکن است مشکلات فنی متعددی را در سیستم ایجاد کند. تشخیص کلی این باکتری ها و تعداد آن ها در آب، این فرصت را به ما می دهد که تا قبل از ازدیاد بیش از حدّ و ایجاد بایو فیلم های حجیم، از رشد آن ها جلوگیری به عمل آوریم. با استفاده از کیت های آزمایشگاهی TBC می توان تعداد کلی باکتری های هوازی درون یک نمونه آب را مشخص نمود. این کیت شامل یک لایه ی استریل از محیط کشت مخصوص انواع باکتری ها درون محفظه شیشه ای استریل است. کیت TBC برپایه استاندارد API تهیه شده است و در بسیاری از صنایع کاربرد دارد.

کیت تشخیص مخمر و قارچ ها (Fungi)

یکی دیگر از میکروارگانیسم های مشکل ساز در برج های خنک کننده، قارچ ها می باشند. قارچ ها با تخمیر مواد آلی در حضور اکسیژن، اسیدهای آلی تولید می کنند و باعث تخریب و فساد چوب می شوند و با ایجاد شرایط بی هوازی، به رشد SRB کمک می کنند.

کیت شناسایی باکتری های آهن (FeB)

از دیگر میکروارگانیسم های مشکل ساز در برج های خنک کننده، باکتری های آهن می باشند. باکتری های اکسید کننده آهن هوازی بوده و تولید لجن زیادی می کنند. این باکتری ها، آهن دو ظرفیتی را به آهن سه ظرفیتی اکسید کرده و به صورت پوشش در اطراف دیواره سلول خود، رسوب می کنند.

تعیین حساسیت ضد میکروبی

برای تعیین حساسیت ضد میکروبی میکروارگانیسم های مختلف در برابر یک بایوساید از روش Minimum Inhibitory Concentration) MIC) استفاده می شود. منظور از MIC حداقل غلظتی از یک بایوساید است که می تواند رشد میکروارگانیسم را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند.

کیت لجیونلا (Legionella)

کیت های تشخیص دهنده ی باکتری لجیونلا، تشخیص دهنده باکتری های عامل بیماری لژیونر (نوعی بیماری تنفسی) می باشد. این باکتری به طور وسیع در طبیعت پراکنده است و یکی از منابع آن برج های خنک کننده است. این بیماری از نوع خفیف و بدون علامت تا انواع شدید و خطرناک، مشاهده می شود که در صورت ابتلای شخص، گاه به مرگ او می انجامد.