پراکنده کننده روغن (سری ۲۰۰۰)

فرمولاسیون سری ۲۰۰۰ از مواد شامل مواد فرار و دیسپرسانت می باشد و موارد کاربردی آن هنگام وجود نفت و مشتقات نفتی (هیدروکربنی) در آب صنعتی می باشد. نوع و دوز مصرفی آن با توجه به نوع هیدروکربن و غلظت نشتی آن در آب صنعتی تعیین می گردد.