محصولات شیمیایی اصلی

بازدارنده ی رسوب و خوردگی چیلر، دیگ های آب گرم و داغ (سری ۱۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
پراکنده کننده روغن (سری ۲۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
منعقدکننده (سری ۳۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
بازدارنده رسوب و خوردگی بویلرهای بخار (سری ۴۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
بازدارنده رسوب و خوردگی کولینگ (سری ۵۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
شستشودهنده (سری ۶۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
بازدارنده رسوب R/O (سری ۷۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
بایوساید و بایودیسپرسانت (سری ۸۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل
بازدارنده خوردگی آلیاژ مس (سری ۹۰۰۰)
مشاهده اطلاعات کامل