بازدارنده رسوب R/O (سری ۷۰۰۰)

سری ۷۰۰۰ از مواد به عنوان مواد ضدرسوب، به آب ورودی دستگاه اسمز معکوس تزریق می شود. با توجه به نیاز روزافزون کشور در حوزه ی تصفیه و خالص سازی آب، این دسته از مواد جهت جلوگیری از ایجاد رسوب در دستگاه های اسمز معکوس استفاده می گردند. به طور کلی این مواد شامل دو دسته می باشند که جهت استفاده در سیستم هایی با ممبران های membrains Brackish و Sea Water طراحی شده اند.