بازدارنده خوردگی آلیاژ مس (سری ۹۰۰۰)

به علت آن که فلز مس باعث ایجاد خوردگی گالوانیکی می گردد، از سری ۹۰۰۰ به عنوان مواد بازدارنده ی خوردگی و رسوب مس بر سایر فلزات نظیر فولاد و آلومینیوم استفاده می شود. این محصول ضمن کنترل خوردگی مس، از رسوب محلول آن بر روی آلیاژهای دیگر جلوگیری می کند.