واحد تولید

در این واحد ابتدا سفارشات از طریق کادر بازرگانی دریافت می شود و  پس از بررسی مواد اولیه توسط مدیر تولید، سفارش به سرپرست کارگاه ارجاع می گردد. روند تولید توسط پرسنل مجرب، زیر نظر سرپرست مربوطه و تحت نظارت مستقیم مدیر تولید انجام می پذیرد.
پس از اتمام پروسه تولید، از محصول نمونه گیری صورت می گیرد. نمونه در دو مرحله ی کنترل کیفی مقدماتی در کارخانه و سپس کنترل کیفی نهایی در آزمایشگاه مرکزی واقع در تهران مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد. در صورت تایید نهایی، محصول بسته بندی و با هماهنگی بخش بازرگانی تحویل مشتری می گردد.

تصاویر مرتبط