اخبار و رویدادها

دریافت گزارش عدم سمیت محصولات سری ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

دریافت گزارش عدم سمیت محصولات ۴۱۲۰ و ۴۴۴۲ و ۴۴۳۵ و ۶۶۰۰ از دانشکده بهداشت محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران.

تصاویر مرتبط