اخبار و رویدادها

دریافت گواهینامه های انطباق با استاندارد محصولات سری ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۹۰۰۰

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

دریافت گواهینامه های انطباق با استاندارد محصولات شرکت محافظان بهبود آب شامل مواد ۱۱۳۰ و ۵۱۳۷ و ۹۵۱۱ از QAL اخذ گردیده است.

تصاویر مرتبط