اخبار و رویدادها

دریافت و صدور مجدد گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت از شرکت TUV AUSTRIA

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ , ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ , ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ , ISO ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ , ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ , HSE از شرکت TUV AUSTRIA دریافت گردیده است.

تصاویر مرتبط