اخبار و رویدادها

کاهش چشمگیر میزان خوردگی در صنایع

۱۳۹۶/۰۴/۳۰

ارائه، تدوین و عملیاتی نمودن دستور العمل های جدید کنترل خوردگی و رسوب در برخی از صنایع دارای نشت های پیوسته مواد هیدروکربنی، آمونیاکی و در نهایت کاهش میزان خوردگی از حدود ۲۵mpy به کمتر از ۵mpy با کنترل رسوب گذاری.

در همین راستا در یکی از واحدهای صنعتی کشور میزان خوردگی عمومی برای سیستم آب خنک کن در یک دوره ۱۸ماهه به کمتر از ۱mpy کاهش یافته است. این درحالی است که متوسط هدایت الکتریکی آب در این واحد در حد ۹۵۰µs/cm نگهداری شده بود.

لازم به ذکر است که با کاهش بلودان ها، در این مجتمع ۱/۵۰۰/۰۰۰مترمکعب آب نیز صرفه جوئی شد.

 

تصاویر مرتبط