اخبار و رویدادها

ارائه روش های جدید

۱۳۹۵/۱۱/۱۵

ارائه، تدوین و عملیاتی نمودن دستورالعمل های جدید کنترل خوردگی و رسوب در برخی از صنایع با نشت های پیوسته مواد هیدورکربنی، آمونیاکی و درنهایت کاهش میزان خوردگی از حدود ۲۵ MPY به کمتر از ۵MPY با کنترل رسوب گذاری.

تصاویر مرتبط