اخبار و رویدادها

صرفه جویی در مصرف آب

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

صرفه جویی در مصرف آب به میزان ۱.۵ میلیون متر مکعب در منطقه اصفهان با افزایش پارامتر هدایت الکتریکی در حد ۱۲۰۰۰µs/cm و در نهایت افزایش سیکل تغلیظ و کسب نتایج خوردگی کمتر از ۱.۵MPY بدون رسوب گذاری.

تصاویر مرتبط