اخبار و رویدادها

تجدید چاپ کتاب های کنترل خوردگی جلد اول و فرهنگ خوردگی

۱۳۹۴/۱۰/۰۱

کتاب های "کنترل خوردگی در صنایع جلد اول" و "فرهنگ خوردگی" با ویرایش جدید و طرح جلد متفاوت تجدید چاپ گردید.

تصاویر مرتبط